Nhập dữ liệu từ định dạng GPX

Top

Chương trình này được dùng để tải xuống thông tin từ định dạng GPX đến bản đồ của hệ thống Panorama.

Quy trình tải thông tin từ định dạng GPX:

1. Chạy chương trình, trong hộp thoại xuất hiện, tệp tin GPX quy định là dữ liệu ban đầu trong trường "Tệp tin đầu vào".

2. Quy định (hoặc đưa ra) tên tập tin của phân loại tài nguyên - tên tệp tin RSC (trình phân loại được sử dụng theo mặc định, được đặt kèm với bộ chuyển đổi mp2map.rsc này).

3. Thiết lập trong "trường bản đồ" một tên bản đồ mới (theo mặc định tên bản đồ sử dụng cũng giống như của tập tin GPX).

4. Trong sự cần thiết,  thiết lập hình dáng các đối tượng đường và điểm được tạo ra trong các trường tương ứng, lựa chọn chúng từ trình phân loại.

5. Nhấn nút thực hiện để  khởi động quá trình tải thông tin từ tập tin GPX.

 

Trong quá trình tải xuống, được cung cấp thông tin về tổng số đối tượng, về các đối tượng được tạo thành công và không thành công.

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, một bản đồ vectơ sẽ mở ra, trong đó tải dữ liệu từ định dạng GPX đã diễn ra.

Dữ liệu ngữ nghĩa từ tệp tin GPX được nạp vào ngữ nghĩa tương ứng của trình phân loại tài nguyên mp2map.rsc.

 

 

Tên thẻ

Số thuộc tính

Tên thuộc tính

name

9

TÊN RIÊNG(VĂN BẢN CHỮ KÝ)

cmt

40000

Nhận xét

desc

30002

Mô tả

link

40003

Thông tin bổ sung

src

40002

Nguồn dữ liêu

sym

40004

Tên gọi dạng đối tượng

type

40005

Dạng đối tượng

sat

40006

Số vệ tinh

time

40001

Ngày \ Thời gian

num

40007

Số vòng đua